top of page

Avis legal

TÀNDEM TÈCNIC | ESTRELLA 102, en la seva condició de titular i responsable de la present pàgina web, en compliment d'allò establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

TÀNDEM TÈCNIC | ESTRELLA 102 SL, es una Societat que te el seu domicili social al carrer Estrella 102 baixos 1a, CP 08201 Sabadell, Barcelona, Espanya, amb CIF B-63093637, incrita en el R.M. de Barcelona, B-266412, tom 35399, foli 212, inscripció 4.

PROTECCIÓ DE DADES

TÀNDEM, informa que la recollida de dades de caràcter personal es realitza amb la següent finalitat:

a) Poder prestar serveis a futurs clients

b) Realitzar selecció de personal

c) Transmetre informació que pot ser de l'interès dels seus clients

TÀNDEM, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recollides a través de la web www.tandemtecnic.com son objecte de tractament automatitzat i seran incorporades a un fitxer titularitat de TÀNDEM qui a la vegada es el responsable del fitxer.

Les dades incloses en els formularis d'aquest web o en les trameses via correu electrònic o altres comunicacions a TÀNDEM implica el seu consentiment a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, tilutaritat de TÀNDEM.

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb lo previst en la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i resta de normativa aplicable a l'efecte, mitjançant un correu electrònic a la direcció tandem@tandemtecnic.com o per correu ordinari al domicili professional de TÀNDEM en el carrer Doctor Trueta 183, 7è 4a, CP 08005 Barcelona, Espanya, o per qualsevol altre medi que permeti reconèixer la identitat per a que exerciti qualsevol dels anterios drets.

1.- Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis de Currículum Vitae i Contacte.

2.- Secret porfessional

Totes les comunicacions privades entre TÀNDEM i vostè seran considerades com confidencials. Amés, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que les parts acordin que te tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

3.- Cessió de informació personal a tercers

TÀNDEM no cedeix, ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients - Proveïdors - Usuaris,  a tercers

4.- Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades

TÀNDEM es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discreccional, en qualsevol moment i sense previ avis, sempre d'acord amb allò que estableix la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de la publicació de la modificació en www.tandemtecnic.com

TÀNDEM TÈCNIC | ESTRELLA 102 SL

Doctor Trueta 183, 7è 4a

08005 Barcelona

Espanya

T. 34 937 478 202 - F. 34 932 218 945

E-mail: tandem@tandemtecnic.com

bottom of page