top of page

VALORACIONS I TAXACIONS

Som col·laboradors de TINSA, empresa internacional líder en Taxacions i Valoracions.

Membres de RICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors, i d' ASPROVAL, Asociación de Profesionales de la Valoración Inmobiliaria.Asociación de Profesionales de la Valoración Inmobiliaria

Valoracions amb finalitat financera

Amb TINSA efectuem tot tipus de valoracions amb finalitat financera segons determina l’ordre ECO 805/2003:
- Garantía hipotecaria de crèdits o préstecs.
- Cobertura de las provisions tècniques de les entitats asseguradores.
- Determinació del patrimoni de les institucions d’inversió col•lectiva immobiliàries.
- Determinació del patrimoni immobiliari dels Fons de Pensions.

VALORACIONS PER A TOT TIPUS D'IMMOBLES:

Habitatges nous i usats, promocions immobiliàries, urbanitzacions, locals comercials, edificis industrials, oficines i parcs empresarials, terrenys i solars, finques rústiques, hotels, clíniques i hospitals, centres d’ensenyament, centres per a la 3a edat, benzineres, complexes esportius i camps de golf, aparcaments, ports esportius, terminals portuàries, concessions administratives, etc.

CONTACTI AMB NOSALTRES:

Demani més informació o sol·liciti un pressupost

Your details were sent successfully!

Valoracions per altres finalitats i amb estàndards internacionals

Som membres titulats de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), i efectuem valoracions d’acord amb la normativa internacional i conforme a les directrius establertes per la International Valuation Standards Comitee (IVSC), organisme que fixa les línies a seguir pels professionals de la valoració de tot el mon.

D’acord amb aquest estàndards efectuem valoracions per altres finalitats:

- TAXACIONS DE GARANTIA PER A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

- TAXACIONS PATRIMONIALS I MERCANTILS
Informes de valoració amb finalitats diferents de les de garantia i entre les quals comprèn finalitats com a:
Separacions de societats de de guany; Separacions de bens en divorcis; Subhastes i adquisicions; Herències; Avals per a ajornaments d’impostos; Contradictòries davant de l’AEAT; Valor del patrimoni abans de la seva posada en venda; Assessorament en cas de compravendes o lloguers; Aportacions a capital social no dineràries; Alienacions de participacions societàries.


- VALORACIONS I SERVEIS PER A LA GESTIÓ URBANÍSTICA
Obtenció d’estudis de mercat amb valors per tipologies i zones per a:
Processos d’expropiació: just-i-preu, valoracions contradictòries, fulles d’estimació i apreuament, localització de parcel•les i propietaris. Valoració de traspassos, trasllats, indemnitzacions, etc. a efectes previs a l’expropiació; Valoració d’actius immobiliaris (edificis, terrenys, solars, drets reals, concessions administratives, etc.); Valoració de danys de sinistres de béns immobles; Valoracions de costos de rehabilitació d’edificis; Valoració d’edificis singulars; Arbitratges en controvèrsies; Valoracions urbanístiques; Assessorament a l’Administració, reparcel•lacions, valoració d’unitats d’actuació.

 

- SERVEIS A PROFESSIONALS
Valoracions con finalitat judicial; Valoracions urbanístiques de mercat; Estudis de mercat; Anàlisi d’índexs i històrics de l’evolució dels preus de mercat; Estudis d’idoneïtat de promocions; Estudis de viabilitat immobiliària, TIR - VAN

bottom of page