top of page

VALORACIONS I TAXACIONS

Col·laborem des de fa més de 20 anys amb TINSA, empresa internacional líder en Taxacions i Valoracions.

Membres de l' Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanísticia AEVIU, i de la Royal Institution of Chartered Surveyors RICS.

- Taxacions de garantía per a l'Agència Tributaria

- Valoracions per a finalitats financeres

- Valoracions segons estàndards internacionals

- Serveis a porfessionals

- Valoracions i serveis per a la Gestió Urbanística

- Valoracions de tot tipus d'immobles

Distintius i certificacions professionals:

Valoracions amb finalitats financeres

Amb TINSA realitzem tot tipus de valoracions amb finalitat financera segons determina l'ordre ECO 805/2003:

 • Garantia hipotecaria de crèdits o préstecs

 • Cobertura de les provisions tècniques de les entitats asseguradores

 • Determinació del patrimoni de las Institucions d’ Inversió Col·lectiva Immobiliàries

 • Determinació del patrimoni immobiliari dels Fons de Pensions.

​​

Valoracions de tot tipus d’immobles

 • Residencial unifamiliar i plurifamiliar.

 • Terciari públic i privat: Serveis públics dotacionals, Comercial, Oficines, Sanitari i assistencial, educacionals, esportiu, etc.

 • Terrenys i sòls.

 • Explotacions econòmiques i empreses. Immobles lligats a activitats econòmiques.

 • Concessions administratives i altres drets reals.

 

Estàndards Internacionals. Acreditats i inscrits en els registres dels principals distintius professionals europeus:

Som membres titulats de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), i efectuem valoracions d’acord amb la normativa internacional i les directrius establides per la International Valuation Standards Comitee (IVSC), organisme que fixa les línies a seguir pels professionals de la valoració de tot el mon.

 • Registeder Valuer com a MRICS. Member of The Royal Institution of Chartered Surveyors

 • Registro REV Recognised European Valuer, de TEGoVA, The European Group of Valuer's Associations.

D’acord amb aquests estàndards efectuem valoracions per altres finalitats:

 

 • Taxacions de garantia per a l’Agencia Tributaria

 

 • Taxacions patrimonials i mercantils. Informes per:  Separacions de societats de beneficis; Separacions de bens en divorcis; Subhastes i adquisicions; Herències; Avals per a l’aplaçament d’impostos; Contradictòries davant de l’AEAT; Determinació del Valor del patrimoni abans de compravendes; Assessorament en compravendes o lloguers; Aportacions a capital social no dineràries; Alienacions de participacions societàries, etc.

 

 • Valoracions i serveis per a la Gestió Urbanística: Estudis de mercat amb valors per tipologies i zones per a: Processos de expropiació: justi-preus, valoracions contradictòries, fulls d’apreuament, localització de parcel·les i propietaris. Valoració de traspassos, trasllats, indemnitzacions, etc., a efectes previs a l’expropiació; Valoració d’actius immobiliaris (edificis, terrenys, solars, drets reals, concessions administratives, etc.); Valoració de danys i de sinistres de bens immobles; Valoracions de costos de rehabilitació d’edificis; Valoració d’edificis singulars; Arbitratges en controvèrsies; Valoracions urbanístiques; Assessorament a l’Administració, reparcel·lacions, valoració de unitats d’actuació.

 

 • Serveis a professionals: Per a fins Judicials, Valoracions urbanístiques de mercat; Estudis de mercat; Anàlisis de índex històrics de l’evolució de preus de mercat; Estudis de idoneïtat de promocions; Estudis de viabilitat Inmobiliaria, TIR - VAN

bottom of page