top of page

Àrees d'activitat i serveis professionals

Valoracions i Taxacions

 

Aquesta es una de les principals activitats professionals del despatx, disciplina de la que a més una part inclou la formació univeristària i professional impartida en diverses institucions i universitats.

 

Des de fa més de 10 anys formen part de TINSA (Tasaciones Inmobiliarias S.A.), i ens dediquem la valoració i taxació de tot tipus de bens immobles, activitats i empreses. Som membres de The Royal Institution of Chartered Surveyors RICS.

Peritatge Judicial i de Part

 

Som perits Judicials i col·laborem amb diversos bufets d'advocats en la realització de peritatges de tot tipus, de danys, urbanístics i planejament, construcció i arquitectura, seguretat i prevenció laboral, econòmics i de valor de mercat, etc.

Al igual que en el cas de la valoració i taxació, aquest perfil professional també ens ocupa una part dedicada a la formació universitària i professional.

Informes, certificats i cèdules

 

Elaborem informes i certificats per a tot tipus d'immobles i diverses finalitats, Inspecció Tècnica d'Edificis, cèdules d'habitabilitat, solidesa, etc.

Direcció d'Obra i Direcció d'Execució d'Obres

Direcció d'Obres i Direcció d'Execució d'obres d'edificació residencial, equipaments, industrials, urbanitzacions, etc.

Gestió del procés, amb planificació i seguiment del control de la qualitat, dels terminis, dels costos, amb la aplicació de les mesures de seguretat i prevenció adients per a cada projecte.

Projectes i legalitzacions

 

Amb perfil i formació de Project Manager i de Construction Manager, redactem projectes i tramitem expedients de legalització, des del seu inici i concepció, tramitació administrativa i obtenció de llicències, estudi i assessorament en el procés de contractació, planificació i seguiment de les obres, control econòmic, de qualitat i seguretat, i gestió i manteniment de les edificacions.

Una gestió integral del procés de l'edificació amb un  equip de col•laboradors i professionals pluridisciplinar que treballem en xarxa.

bottom of page